Deklaracja dostępności

Gmina Miedźna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej eUrząd - strefa usług elektronicznych Gminy Miedźna

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20.

Strona internetowa jest zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa Marek Brol, dostepnosc@miedzna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 211 61 60. Ta sama droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z zadaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej zadanie, wskazanie, o która stronę internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszacego zadanie, kiedy realizacja zadania bedzie mozliwa, przy czym termin ten nie moze byc dluzszy niz 2 miesiace od dnia wystapienia z zadaniem. Jezeli zapewnienie dostepnosci cyfrowej nie jest mozliwe, podmiot publiczny moze zaproponowac alternatywny sposób dostepu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostepnosci lub alternatywnego sposobu dostepu do informacji, wnoszacy zadanie mozne zlozyc skarge w sprawie zapewniana dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyzej procedury mozna takze zlozyc wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy jest zlokalizowany w budynku jedno i dwupiętrowym, pozbawionym windy. Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Zainstalowano dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku. Po zawiadomieniu pracownika sekretariatu o wizycie petenta z niepełnosprawnością ruchową – pracownik merytoryczny schodzi do petenta.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zostały oznaczone znakami
poziomymi i pionowymi. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystapienia jakichkolwiek problemów z nawigacja zalecamy kombinacje klawiszy:

  • CTRL + F5 - ponowne zaladowanie zawartosci strony.

Serwis jest dostosowany do obslugi zarówno myszka jak i sama klawiatura, za pomoca klawiszy:

  • TAB - przejscie do nastepnego elementu mozliwego do klikniecia,

  • SHIFT + TAB - przejscie do poprzedniego elementu mozliwego do klikniecia,

  • ENTER - wykonanie domyslnej akcji, zwykle wcisniecie przycisku OK,

  • - przewijanie widocznej czesci strony.

Ulatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych czesci ekranu, unikalne tytuly stron umozliwiaja rozróznienie kazdej strony, zdjecia i grafiki maja alternatywne opisy, a linki tytuly opisujace dany odnosnik bardziej szczególowo.

Za pomoca skróconego menu mozna dostac sie bezposrednio do:

  • tresci
  • menu ulatwien dostepu
  • menu glównego
  • mapy strony
Logo Uni Europejskiej z opisem